سخنرانی ماهانه

عنوان تاریخ ویرایش شده
تعبیر اثبات پذیری برای منطق موجهات 19 مرداد 1398
منطق (وجهی) احتمال 14 مرداد 1398
Friedman's Theorem: from standard systems to fixed points 12 مرداد 1398
تعارض تکالیف در منطق تکلیف 11 مرداد 1398
Linear Algebraic Semantics for Natural Language 11 مرداد 1398
ابهام و زبان ایده‌آل، رویای فرگه 11 مرداد 1398
آنالیزتابعی ازدیدگاه منطق 11 مرداد 1398
Gödel and God 11 مرداد 1398
برهان صديقين به روايت علامه طباطبايي 11 مرداد 1398
پیوند منطق و معرفت‌شناسی نزد ابن‌سینا 11 مرداد 1398
نظریّه‌ی گلوآن‌ها؛ دربارۀ هیچ و همه‌چیز 11 مرداد 1398
منطق ربط منطق ارتباط میان مقدمات و نتیجه 11 مرداد 1398
Recanati on Communication of First-person Thought 08 مرداد 1398
ریاضیات ساختارهای اهلی 08 مرداد 1398
ابن سینا علیه افلاطونگرایی در ریاضیات 08 مرداد 1398
Truth, Proof and Provability 08 مرداد 1398
منطق رواقی: گذشته و حال 01 مرداد 1398
مروری بر برخی اثبات های جدید برای قضیه ناتمامیت گودل 01 مرداد 1398
Continuous logic and its fragments 01 مرداد 1398
معرفی منطق جبری جامع 01 مرداد 1398