انجمن منطق ایران سخنرانیِ برخط (آنلاین) برگزار می‌کند

مباحثی در آنالیز ساختی

زهرا غفوری

 

 

 چکیده.

در این ارائه ابتدا به مروری کوتاه بر ریاضیّات ساختی و برخی نتایج شناخته شده در آن پرداخته خواهد شد. سپس به طور خاص، نظریّه اندازه (لبگ) در مکتب شهودگرایی از ریاضیّات ساختی بررسی می‌گردد.

 

 

 

 

دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۶-۱۷

سخنرانیِ برخط (آنلاین) از طریق  پیوند زیر و انتخاب گزینه‌ی میهمان در دسترس است:

https://www.skyroom.online/ch/ial/monthly

فایل pdf همین اطّلاعیّه: