انجمن منطق ایران سخنرانیِ برخط (آنلاین) برگزار می‌کند

در باب رده‌بندی تئوری‌های مرتبه اول

کریم خانکی

دانشگاه صنعتی اراک و IPM

 

 چکیده.

 در این سخنرانی، در ابتدا، مرورسریع تاریخی بر نظریه رده‌بندی تئوری‌های مرتبه اول در مدل‌تئوری خواهیم داشت وسپس ایده‌های جدیدی برای رده‌بندی تئوری‌های مرتبه اول که پیوندهایی با رده‌بندی‌های کلاس‌هایی از توابع نیز دارند ارائه خواهیم کرد. هم‌چنین، در مورد کاربردهای موجود و کاربردهای محتمل در آینده از این رده‌بندی جدید بحث خواهد شد.

 

 

دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۶-۱۷

سخنرانیِ برخط (آنلاین) از طریق  پیوند زیر و انتخاب گزینه‌ی میهمان در دسترس است:

https://www.skyroom.online/ch/ial/monthly

فایل pdf همین اطّلاعیّه:

دریافت فایل صوتی: