3 و 4 اسفند 1401، دانشگاه امیرکبیر، تهران

۲۹ و ۳۰ دی ۱۴۰۰، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

۳۰-۲۹ بهمن ۱۳۹۹، دانشگاه تربیت مدرّس.

۱۷ و ۱۸ دی ۱۳۹۸، دانشگاه خواجه نصیرالدّین طوسی.

۱۰ و ۱۱ بهمن ۱۳۹۷، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

۲۱  تا ۲۳ آذر ۱۳۹۶، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

۱ و ۲ دی ۱۳۹۵، دانشگاه صنعتی شریف، تهران.

۱ و ۲ دی ۱۳۹۴، دانشگاه تربیت‌ مدرس، تهران.

۲۵ و ۲۶ آذر ۱۳۹۳، دانشگاه تهران، تهران.

زمستان ۱۳۹۲، دانشگاه صنعتی شریف، تهران.

28 و 29 بهمن 1402، مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران، تهران