برای دریافت کتابچه چکیده مقالات دهمين همايش ساليانه از لینک زیر استفاده کنید:

 

*. کتابچه چکیده مقالات دهمين همايش ساليانه 

 

برای دریافت کتابچه مقالاتدهمين همايش ساليانه از لینک زیر استفاده کنید:

 

*. کتابچه مقالات دهمين همايش ساليانه 

 

 image 2023 02 21 00 15 32