انجمن منطق ایران سخنرانیِ برخط (آنلاین) برگزار می‌کند

برخی پیامدهای واقع گرایی در معرفت شناسی منطق دانان مسلمان

داود حیدری (دانشگاه علوم اسلامی رضوی)

  چکیده.

بنا بر نظر فیلسوفان اسلامی، هر گونه حکمی ریشه در اصل واقعیت دارد. اصل واقعیت در حقیقت اول الاوائل و مبدا المبادی است و هر گونه ثبوتی تنها بر پایه اصل واقعیت ممکن می‌شود و هر حکمی به تبع این اصل تحقق می‌یابد. بنابر این ممتنعات و اعدام از آن جهت که معدومند هیچ ثبوتی ندارند و محکوم هیچ حکمی همچون احکام وحدت، کثرت، تلازم و تعاند نمی‌شوند. از نظر فیلسوفان مسلمان قواعدی که دانش منطق بیان می‌کند ناظر بر عالم واقع است و در بستر اصل واقعیت شکل می‌گیرد. نتیجه این سخن آن است که دانش منطق نمی‌تواند کاملا صوری و بریده از ماده و محتوا باشد. همه احکامی که به نحو صوری در منطق جاری می‌شوند، اعتبار خود را از اصل واقعیت، اصل عدم تناقض و اصل علیت دریافت می‌کنند. مروری بر برخی از مباحث منطقی بخوبی ثمرات این مبنای فلسفی را نشان می‌دهد.

 دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۱۶

سخنرانیِ برخط (آنلاین) از طریق  پیوند زیر و انتخاب گزینه‌ی میهمان در دسترس است:

https://www.skyroom.online/ch/ial/monthly

فایل pdf همین اطّلاعیّه: