فهرست اعضای پيوسته انجمن در سال 1402

1- سیدمحمد عرفان حسینی*

2- امیرحسین بهادری*

3- محمد گلشنی

4- عامر آمیخته

5- سیدامیرعلی موسويان*

6- سیدمحمدعلی حجتی

7- حامد باستين

8- فرزاد ديده‌ور

9- سیداحمد میرصانعی

10- فاطمه سادات نبوی

11- مسعود پورمهدیان

12- مریم پرویزی*

13- محمدعلی عاشوری کیسمی*

14- داود حسینی