انجمن منطق ایران سخنرانیِ برخط (آنلاین) برگزار می‌کند

بازتفسیر و ارزیابی منطق حملی ارسطویی بر مبنای منطق‌های غیرکلاسیک

عامر آمیخته

  چکیده.

در این سخنرانی برای اصل‌بندی تمام ضرب‌های قیاس‌های ارسطویی به علاوه اصل «هر الف الف است» و قواعد دوطرفه‌ی نقض المحمول سالبه‌ها، یک سیستم اصل موضوعی غیرکلاسیک معرفی خواهد شد. این سیستم تنها شامل ۲ تعریف، ۲ اصل، ۱ قاعده‌ی یک مقدمه‌ای و ضرب‌های
Barbara و Datisi است. با افزودن نقض گزاره‌ای درجه اول به این سیستم، اثبات خواهیم کرد که مربع تقابل بدون استفاده از بسیاری از قواعد منطق کلاسیک (از جمله حذف نقض مضاعف) برقرارخواهد بود.
همچنین نشان خواهیم داد که منطق زیرساختاری SLe با رویکرد گزاره‌ای برای قیاس‌های ارسطویی کافی است، و نیز، بر پایه‌ی  IFLe مربع تقابل، قواعد عکس و قواعد نقض در منطق مظفر به طور کامل ثابت می‌شوند. برای این منظور از منطق مرتبه اول تک موضعی دقیقاً با همان دستگاه استنتاجی استاندارد سورها در منطق کلاسیک به علاوه اصول «بعضی الف الف است» و «بعضی غیرالف غیرالف است» بهره برده و در نهایت، برای نشان دادن عدم تعهد وجودی نسبت به نام‌های عام در منطق حملی با همان تعبیر وجودی از سورها و ترجمه‌ی استاندارد محصورات اربعه از منطق چهار-ارزشی ربط-کلاسیک قوی KR4 استفاده خواهد شد.

 دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۱۶

سخنرانیِ برخط (آنلاین) از طریق  پیوند زیر و انتخاب گزینه‌ی میهمان در دسترس است:

https://www.skyroom.online/ch/ial/monthly

فایل pdf همین اطّلاعیّه: