انجمن منطق ایران سخنرانیِ برخط (آنلاین) برگزار می‌کند

خواص ساختاری چه هستند؟

مرتضیٰ منیری

دانشگاه شهید بهشتی

 

 چکیده.

خواص ساختاری یک دستگاه ریاضی خواصی هستند که به رابطهٔ بین اشیاء آن دستگاه اشاره می‌کنند و نه به ماهیت خود این اشیا. مشخص کردن این خاصیتها، به ویژه برای آنهایی که دیدگاه ساختارگرایانه نسبت به ریاضیات دارند،‌ اهمیت دارد. در این سخنرانی، مروری خواهیم داشت بر برخی تعریفهای شهودی ممکن خواص ساختاری.‌ به دنبال آن، به راههای ممکن برای دقیق کردن تعریف این خواص در زمینهٔ منطق ریاضی و به ویژه نظریهٔ مدل اشاره خواهیم کرد. در نهایت، به مقایسه این روشها،‌ بررسی تفاوت آنها، و امتیازها و معایب هر یک خواهیم پرداخت.

 

 

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۱۶-۱۷

سخنرانیِ برخط (آنلاین) از طریق  Skype در دسترس است:

https://join.skype.com/AeQwgLYfg5Vf

فایل pdf همین اطّلاعیّه: