سخنران عنوان چکیده
امیرحسین اکبرطباطبایی Stones for Bread: A Classical Reading of Intuitionism
محمّدصالح زارع‌پور راه‌حل ابهری برای پارادوکس دروغگو
سیدنصراللّه موسویان ابن‌سینا درباب معناشناسی «معنی»
اشتفان هتزل Formula Equations
همه‌ی چکیده‌ها یک‌جا