همایش‌های سالانه

عنوان تاریخ ویرایش
پوسترِ همایش هشتم 09 مهر 1399
هشتمین همایش سالانه‌ی انجمن منطق، فراخوان مقاله 28 تیر 1399
چکیده سخنرانی های اولین همایش سالانه 23 تیر 1399
برنامه و چکیده مقالات، چهارمین همایش سالانه انجمن منطق 23 تیر 1399
ثبت‌نام در هشتمین همایش سالانه و عضویت در انجمن‌ 19 تیر 1399
نشانیِ محل برگزاری همایش 19 تیر 1399
ثبت‌نام در هفتمین همایش سالانه و عضویت در انجمن‌ 29 دی 1398
پوسترِ همایش 27 دی 1398
چکیده‌ی سخنرانی‌ها: سخنرانان مدعو 27 دی 1398
برنامه‌ی زمانیِ سمینارها 27 دی 1398
نگاهی به دیدگاه تیموتی ویلیامسون پیرامون مفهوم «وجود» 10 دی 1398
صورت‌های زمانی پارادکس مور 10 دی 1398
منشأ تناقض در معمای کریپکی 10 دی 1398
Binary Modal Companions for Subintuitionistic Logics 09 دی 1398
معیار حساسیت نسبت به عدم‌امکان در صورت‌بندی استدلال وجودشناختی 09 دی 1398
ارتباط هایی بین نظریه مجموعه ها و تقریب های دیوفانتی 09 دی 1398
Hard Provability Logics 08 دی 1398
ابن‌سینا درباب معناشناسی «معنی» 06 دی 1398
Stones for Bread: A Classical Reading of Intuitionism 06 دی 1398
راه‌حل ابهری برای پارادوکس دروغگو 06 دی 1398