انجمن منطق ایران برگزار می کند

مروری بر برخی اثبات های جدید

برای قضیه ناتمامیت گودل

پیام سراجی

دانشگاه تبریز

در این سخنرانی برهان‌هایی که در دهه 70 و 80 میلادی توسط جرج بولوس و گرگوری شایتین برای قضیه ناتمامیت گودل ارائه شدند معرفی شده و از نظر امکان ساختاری شدن (یعنی به دست آوردن گزاره تصمیم ناپذیر به شیوه ای الگوریتمی) و همچنین شرط بهینه سازگاری که برای اثبات آنها نیاز است، مورد بررسی قرار می گیرند. در ادامه به برخی اثباتهای دیگر (ارائه شده توسط کریپکی و موستوفسکی) و همچنین نتایجی در مورد تعمیم قضیه گودل برای نظریه‌هایی که شمارش‌پذیر بازگشتی نباشند، می پردازیم.

مکان: تهران،دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، سالن شهدای گمنام

زمان  چهارشنبه،29 شهریور 1396،ساعت 4بعدازظهر