انجمن منطق ایران برگزار می­کند

تعارض تکالیف در منطق تکلیف

فاطمه‌سادات نبوی

دانشگاه قم

مکان: تهران،دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، سالن شهدای گمنام

زمان: چهارشنبه،28 تیر 1396،ساعت 4بعدازظهر برای دریافت فایل آگهی از لینک زیر استفاده کنید


 

تعارض تکالیف در منطق تکلیف pdf icon small