انجمن منطق ایران برگزار می­کند

منطق رواقی: گذشته و حال

امین شاهوردی

دانشگاه اصفهان

در بخش نخستِ این نشست، جایگاه منطق رواقی در تاریخ منطق، تحولات تاریخی و نسبت آن با منطق ارسطویی بررسی می‌شود؛ از آنجا که تقریباً تمامی آثار منطقیِ رواقیان از میان رفته است، منابع اصلی جهت آشنایی با آموزه‌های منطقی رواقیان معرفی می‌شوند و پس از آن به این موضوع پرداخته می‌شود که چگونه آموزه‌های منطقی رواقی به تدریج پس از دوره‌ی باستان پسین، به محاق فراموشی سپرده شده و چرا در انتهای قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم دوباره مورد توجه قرار گرفتند. در بخش دوم، پس از معرفی اجمالیِ مفاهیم پایه منطق رواقی (گزاره، ادات‌های منطقی و صدق و کذب گزاره‌ها)؛ اثبات‌نشده‌ها، تماها و چگونگی کارکرد آنها در استدلال‌های رواقی بررسی می‌شوند و در انتها، به بازسازی‌های بکر و مولر از منطق رواقی و انتقادات وارد بر چنین بازسازی‌هایی اشاره می‌شود.

مکان: تهران،دانشگاه تهران، دانشکدۀ ریاضی، سالن هشترودی

زمان چهارشنبه،2 اسفند 1396،ساعت 4بعدازظهر