انجمن منطق ایران برگزار می کند

سیاوش شهشهانی

 

دانشگاه صنعتی شریف

افسانه گرایی و استعاره

در فلسفه ریاضی

 

 

مکان: تهران،پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی،  طبقه چهارم، سالن  علامه جعفری

 

زمان: چهارشنبه،27 اردیبهشت 1396، ساعت 4بعدازظهر