انجمن منطق ایران برگزار می­کند

نشست نقد و بررسی

کتاب شرح مطالع قطب الدین رازی

به تصحیح ابوالقاسم رحمانی

با حضور

آقای ابوالقاسم رحمانی     

دکتر مهدی عظیمی

دکتر اسدالله فلاحی         

دکتر ضیاء موحد

دکتر سید محمود یوسف‌ثانی       

مکان:  تهران ، خیابان ولی عصر ، خیابان نوفل لوشاتو ، خیابان آراکلیان ، شمارة 4

 موسسۀ پژوهشى حکمت و فلسفه ایران

زمان: چهارشنبه، 6 آبان 1394 ، ساعت  4:30 بعد از ظهر

با همکاري موسسة پژوهشى حكمت و فلسفه ايران