انجمن منطق ایران برگزارمی‌کند

آنالیزتابعی ازدیدگاه منطق

نازنین روشندل توانا

دانشگاه امیرکبیر

دراین سخنرانی نسخهای ازمنطق برای ساختارهای متریک ارائه میشودکه قالب مناسبی است

برای فضاهایی درآنالیزتابعی مانندC* - جبرها و جبرهای فون‌نویمان تریسدارو ... .

میخواهیم نشان دهیم که یک ساختارمتریک پایا است اگروفقط اگر تماما برضربهای

مربوط به ابرفیلترهای غیراصلی رویNایزومورف باشند حتی اگر CHبرقرارنباشد.

مکانتهران،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکدۀریاضی،طبقه سوم

زمان: چهارشنبه، 7 آذر 1397 ،ساعت 3 بعدازظهر

برای آگاهی ازبرنامه‌های انجمن منطق ایران به وبسایت زیرمراجعه فرمایید:

 

www.irlogic.org