پیوند شرکت در همایش: (شرکت در همایش برای عموم علاقه‌مندان، آزاد و رایگان است)

https://vclass2.modares.ac.ir/b/dav-p84-hhm-pra

روز اول: چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

رئیس جلسه ساعت سخنران عنوان سخنرانی چکیده ویدئو زبان
language
مجید علی‌زاده
9:30 - 10 افتتاحیه فارسی
Farsi
10 - 11 محمّد اردشیر New insights on Basic Logic فارسی
Farsi
11 - 11:30 دو به توان شش (برنامه‌ی ویژه) فارسی و انگلیسی
Farsi & English
  11:30 - 13:30 استراحت
محمّد اردشیر
13:30 - 14:30 ‌‌Johan van Benthem Reasoning about Dependence and Knowledge انگلیسی
English
14:30 - 15 فاطمه‌سادات نبوی صورت بندی واجب مشروط در یک منطق تکلیف فارسی
Farsi
15 - 15:30 علیرضا دارابی تأملی در قیاس‌هایی با مقدم‌ه‍ای شرطی و مقدم‌ه‍ای حملی در آثار ابن‌سینا فارسی
Farsi
  15:30 - 16 استراحت
مسعود پورمهدیان
16 - 16:30 علی فرجامی Discursive Input/Output Logic فارسی
Farsi
16:30 - 17 امیرهوشنگ حسین‌پور دهکردی،
مجید علیزاده، علی موقّر
Linear Temporal Public Announcement Logic:
A new prespective for reasoning about the knowledge of multi-classifiers
فارسی
Farsi
17 - 17:30 سیدمحمّدامین خاتمی Compactness of First-Order Fuzzy Logics فارسی
Farsi
17:30 - 18:30 ‌‌علی عنایت The Barwise-Schlipf Characterization of Recursively Saturated Models of Peano Arithmetic, Redux فارسی
Farsi

روز دوم: پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

رئیس جلسه ساعت سخنران عنوان سخنرانی چکیده ویدئو زبان
language
سعید صالحی پورمهر
10 - 11 Lev D. Beklemishev Strictly positive provability logics انگلیسی
English
11 - 11:30 نازنین روشندل توانا Some model theory for Rational Gödel Logics فارسی
Farsi
11:30 - 12 مقداد قاری Tableaux and interpolation for justification logics فارسی
Farsi
  12 - 13:30 استراحت
محمّد اردشیر
13:30 - 14:30 ‌‌Albert Visser Cyclic Henkin Logic انگلیسی
English
14:30 - 15 ریحانه ذوقی‌فرد
محمد گلشنی
Completeness of the provability logic GL with respect to the filter sequence of normal measures   فارسی
Farsi
15 - 15:30 درة‌السادات دستغیب
هادی فراهانی
یک توسیع شناختی از منطق فازی وکاشیویچ فارسی
Farsi
  15:30 - 16 استراحت
محمّدعلی حجتی
16 - 16:30 ‌‌کریم خانکی Neo-Stability project and new classes of theories فارسی
Farsi
16:30 - 17 عامر آمیخته نسخه‌های فازی منطق موجهات R و K:
حساب ابررشته‌های برچسب‌خورده
فارسی
Farsi
17 - 17:30 سید احمد میرصانعی نظریه برهان برای ابداکشن مرتبه اول:
حساب رشته‌ها و قواعد ساختاری
فارسی
Farsi
17:30 - 18 امیرحسین شرفی
اسداللّه فلّاحی
Investigation on Pretabular Logics over
Classical Relevance Logic
فارسی
Farsi