انجمن منطق ایران برگزار می­کند

نظریة مدل: ریاضیات ساختارهای اهلی

Model theory: Metamathematics of Tame structures

مسعود پورمهدیان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر


علی رغم شکست برنامه هیلبرت در اصل‌بندی سرتاسری ریاضیات، روش‌های صوری در  منطق ریاضی  در بسیاری از شاخه‌های  ریاضیات در شناخت ساختارهای مورد علاقه در این حوزه‌ها نقش موثر و بعضاً تاثیرگذاری را ایفا نموده است. نظریه مدل  بخشی از منطق است که تکفل  تحلیل ساختارهای  «اهلی» با ارایه فورمالیزم‌های منطقی  را عهده‌دار است. در این سخنرانی ضمن مروری گذرا بر قضایا و مفاهیم اساسی در این  حوزه پژوهشی، به تبیین ارتباط و تاثیرگذاری آن در شاخه های  دیگر ریاضی پرداخته می شود.

مکان: تهران ، دانشگاه تهران، دانشکدۀ ریاضی، سالن هشترودی

زمان: چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1397 ، ساعت 5 بعد از ظهر