انتخابات هیات مدیره انجمن منطق ایران در روز چهارشنبه اول آبان ماه با حضور نزدیک 50 نفر از اعضا در محل موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.

انتخابات هیات مدیره انجمن منطق ایران در روز چهارشنبه اول آبان ماه با حضور نزدیک 50 نفر از اعضا در محل موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.

طی این انتخابات 7 نفر از اعضای هیات مدیره به همراه بازرس انجمن به ترتیب زیر انتخاب شدند:

اعضای هیات مدیره:

1.  ضیا موحد

2.  محمد اردشیر

3.  نصر ا... موسویان

4.  داوود حسینی

5.  لطف ا... نبوی

6.  شهرام محسنی پور

7.  هومن محمد قربانیان

اعضای علی البدل

1.  اسدا... فلاحی

2.  مجید علیزاده

بازرس

1.  مهرناز جم

بازرس علی البدل

1.  ملیحه یادگاری