نوع جلسه: جلسه عادی هيات مديره انجمن (مجازی)
روز و تاريخ برگزاری: دوشنبه 29 دی 1399
ساعت برگزاری: 18 تا 19
اسامی حاضران و غائبان
حاضران: فلاحی، مجتهدی، صالحی، دقيقی، دارابی، لاجوردی، پورمهديان، قاری و باستين (بازرس: آميخته)
غائبان: -

دستورات جلسه
1- بررسی وضعيت مقالات همايش ساليانه (ارايه‌دهنده: لاجوردی)
2- تعيين مسئولان و اعضای کميته‌ها و کارگروه‌های تخصصی انجمن (پيشنهاد‌دهنده: باستين)
الف) کميته تخصصی منطق رياضی
ب) کميته تخصصی منطق فلسفی
پ) کميته تخصصی تاريخ منطق
ت) کارگروه اجرايی کارگاه‌های تخصصی
ث) کارگروه اجرايی روز جهانی منطق
ج) کميته دانشجويی انجمن
3- اعمال نظارت انجمن بر کتب آموزشی دوره‎های متوسطه آموزش و پروش (ارايه‌دهنده: آميخته)
4- بحث در مورد يک بند از سند راهبردی 5ساله؛ "وظايف نظارتی انجمن" (پيشنهاددهنده: باستين)

مصوبات
1- تا اين لحظه 9 مقاله به دست کميته علمی رسيده است و از نظر تعداد مشکلی نداريم. به دليل کمبود مقالات فلسفی به دکتر دارابی پيشنهاد شد که مقاله سخنرانی ماهيانه خود را در همايش ارايه دهند.
2- قرار بر آن شد که کتاب منطق متوسطه و نظرات انتقادی دکتر سراجی توسط اعضا بررسی و در جلسه بعد تصميم‌گيری شود.
3- با مخالفت اکثريت اعضا از وارد شدن انجمن به مساله نظارت بر کتب آموزشی منطق، موضوع از اولويت‌های انجمن خارج و مصوبه 2 منتفی شد.
4- فرصت مطرح‌شدن مورد 2 فراهم نگرديد و به جلسات بعد موکول شد.