نوع جلسه: جلسه عادی هيات مديره انجمن (مجازی)
روز و تاريخ برگزاری: دوشنبه 13 بهمن 1399
ساعت برگزاری: 18 تا 19
اسامی حاضران و غائبان
حاضران: فلاحی، مجتهدی، صالحی، دقيقی، دارابی، قاری و باستين (بازرس: آميخته)
غائبان: لاجوردی، پورمهديان

دستورات جلسه
1- بررسی و تصميم‌گيری در مورد همايش ساليانه (ارايه‌دهنده: لاجوردی و مجتهدی)
2- امکان انتشار گزارش از انجمن در روزنامه عمومی (پيشنهاد‌دهنده: باستين)
3- درخواست مجله منطق‌پژوهی برای درج فراخوان مقاله در سايت انجمن (پيشنهاددهنده: صادق‌دقيقی)
4- ادامه بحث در مورد يک بند از سند راهبردی 5ساله؛ "وظايف نظارتی انجمن" (پيشنهاددهنده: باستين)

مصوبات
1- تصميم در مورد اخذ حق عضويت به جلسه بعد از همايش موکول شد.
2- تصميم بر آن شد که انتشار گزارش در روزنامه اعتماد پيگيری شود.
3- درخواست نشريه منطق‌پژوهشی تصويب نشد.
4- کليت وظايف نظارتی انجمن به تصويب رسيد. مصاديق نظارت در جلسات بعدی بررسی خواهد شد.