نوع جلسه: جلسه عادی هيات مديره انجمن (مجازی)
روز و تاريخ برگزاری: دوشنبه 15 دی 1399
ساعت برگزاری: 18 تا 19
اسامی حاضران و غائبان
حاضران: فلاحی، مجتهدی، صالحی، دقيقی، دارابی، لاجوردی، و باستين (بازرس: آميخته)
غائبان: قاری، پورمهديان

دستورات جلسه
1- تصويب فهرست نهايی جلسات سخنرانی ماهيانه نيمسال اول 1400 برای اعلام عمومی (پيشنهاددهنده: فلاحی)
فروردين 1400: دکتر مرتضی منيری؛ خواص ساختاری چه هستند؟
ارديبهشت 1400: دکتر نازنين روشندل توانا؛ محاسبه‌پذيری روی اعداد حقيقی
خرداد 1400: دکتر مهدی عظيمی؛ استنتاج بهترين تبيين در کلام اسلامی
تير 1400: دکتر علیرضا مفيدی؛ رویکردها و نتايجی در نظریه مدل نوين
مرداد 1400: دکتر کريم خانکی؛ در باب رده‌بندی تئوری‌های مرتبه اول
شهريور 1400: دکتر محسن خانی؛ ساختار جمعی اعداد طبيعی به همراه يک دنباله بیتی
2- استماع گزارش در مورد برنامه روز جهانی منطق (ارايه‌دهنده: دقيقی)
3- استماع گزارش در مورد وضعيت ثبتی انجمن (ارايه‌دهنده: آميخته)
4- بحث در مورد دو بند از سند راهبردی 5ساله؛ "تشکيل کميته‌های تخصصی داخل هيات مديره" و "ايجاد شاخه‌های استانی و دانشجويی" (پيشنهاددهنده: باستين)

مصوبات
1- برنامه 6ماهه اول 1400 تصويب شد. سخنرانی ماهيانه دی 1399 به دليل تداخل با برنامه روز جهانی منطق و مشکل زمان دکتر دارابی لغو و به 6ماهه دوم 1400 منتقل شد.
2- قرار بر آن شد که عناوين و زمان سخنرانی‌های روز جهانی منطق مشخص شده و اعلام شود.
3- قرار بر آن شد که ابتدا دکتر آميخته نسبت به ثبت "صورتجلسه مجمع عمومی انجمن مورخ بهمن 1397" اقدام کنند و دکتر باستين به ايشان کمک کنند.
4- کليت "تشکيل کميته‌های تخصصی داخل هيات مديره" و "ايجاد شاخه‌های استانی و دانشجويی" به شرح زير مصوب شد:
الف) کميته تخصصی منطق رياضی
ب) کميته تخصصی منطق فلسفی
پ) کميته تخصصی تاريخ منطق
ت) کارگروه اجرايی کارگاه‌های تخصصی
ث) کارگروه اجرايی روز جهانی منطق
ج) کميته دانشجويی انجمن