نوع جلسه: جلسه عادی هيات مديره انجمن (مجازی)
روز و تاريخ برگزاری: دوشنبه 1 دی 1399
ساعت برگزاری: 18 تا 19
اسامی حاضران و غائبان
حاضران: فلاحی، مجتهدی، صالحی، دقيقی، دارابی، لاجوردی، پورمهديان و باستين (بازرس: آميخته)
غائبان: قاری

دستورات جلسه
1- نهايی‌کردن جلسات سخنرانی ماهيانه تا شهريور 1400 برای اعلام عمومی (پيشنهاددهنده: فلاحی)
دی 1399: دکتر علیرضا دارابی؛ اختلاف در قياس‌های بنيادی، روايت دوران پويايی منطق قديم
فروردين 1400: دکتر مرتضی منيری؛ خواص ساختاری چه هستند؟
ارديبهشت 1400: خانم دکتر توانا؛ محاسبه‌پذيری روی اعداد حقيقی
خرداد 1400: دکتر مهدی عظيمی؛ استنتاج بهترين تبيين در کلام اسلامی
تير 1400: دکتر علیرضا مفيدی؛ رویکردها و نتايجی در نظریه مدل نوين
مرداد 1400: دکتر خانکی؛ در باب رده‌بندی تئوری‌های مرتبه اول
شهريور 1400: دکتر خانی؛ بعداً اعلام می‌شود.
2- انجام نظرسنجی از شرکت‌کنندگان در سخنرانی‌های ماهيانه در مورد سطح کيفی و ميزان بهره‌مندی علمی (پيشنهاددهنده: باستين)
3- استماع گزارش از وضعيت مقالات دريافت‌شده برای همايش ساليانه (ارايه‌دهنده: لاجوردی)
4- بررسی وضعيت مقالات همايش با توجه به نزديک‌شدن به اتمام زمان دريافت مقالات (پيشنهاددهنده: باستين)
5- بحث در مورد دو بند از سند راهبردی 5ساله؛ "تشکيل کميته‌های تخصصی داخل هيات مديره" و "ايجاد شاخه‌های استانی و دانشجويی"

مصوبات
1- با توجه به لزوم انتشار زودتر فهرست سخنرانی‌های سال بعد، به آقای دکتر قاری به عنوان رابط هماهنگی اعلام شود که با صحبت با آقای دکتر خانی تا حداکثر 5شنبه 11 دی موضوع سخنرانی ايشان را مشخص کنند.
2- نظرسنجی جنبه فردی و کيفيت علمی نداشته باشد و فقط به نحوه اطلاع‌رسانی انجمن و جنبه عمومی بپردازد.
3- چکيده سخنرانی‌های ماهيانه حداقل 3 هفته زودتر از سخنران اخذ و 2 هفته زودتر انتشار يابد.
4- چکيده‌های سخنرانی‌های ماهيانه بايد به فارسی منتشر شود. در هنگام هماهنگی از سخنران خواسته شود و اگر اجابت نشد وظيفه تهيه چکيده فارسی و اخذ تاييديه از سخنران با انجمن است.
5- زمان دريافت مقالات همايش تا 30 دی 99 تمديد شد.