دفترچه‌ی همایش:

صبح روز اول:

روز ساعت سخنران عنوان سخنرانی


صبح سه‌شنبه

۱۷ دی ۱۳۹۸

ریاست جلسه

محمّد اردشیر
9 - 10 ثبت‌نام و افتتاحیه
10 - 11 سیدنصراللّه موسویان ابن‌سینا درباب معناشناسی «معنی»
11 - 11:30 روح‌الله ابراهیم‌پوراصفهانی صورت‌های زمانی پارادکس مور
11:30 - 12 پذیرایی
12 - 12:30 محمدعلی یوسفی‌پور منشأ تناقض در معمای کریپکی
12:30 - 13 وحیده صادقی نگاهی به دیدگاه تیموتی ویلیامسون پیرامون مفهوم وجود

عصر روز اول:

روز ساعت سخنران عنوان سخنرانی

عصر سه‌شنبه

۱۷ دی ۱۳۹۸

ریاست جلسه

مسعود پورمهدیان
14:30 - 15:30 محمّدصالح زارع‌پور راه‌حل ابهری برای پارادوکس دروغگو
15:30 - 16 حامد قدیری معیار حساسیت نسبت به عدم‌امکان در استدلال وجودشناختی
16 - 16:30 پذیرایی
16:30 - 18 میزگرد: «منطق فلسفی و منطق ریاضی: آموزش و پژوهش»

صبح روز دوم:

روز ساعت سخنران عنوان سخنرانی

صبح چهارشنبه

۱۸ دی ۱۳۹۸

ریاست جلسه

سعید صالحی پورمهر
10- 11 Stefan Hetzl Formula Equations
11 - 11:30 مجتبیٰ مجتهدی Hard Provability Logics
11:30 - 12 پذیرایی
12 - 12:30 محمد گلشنی ارتباط هایی بین نظریه مجموعه ها و تقریب های دیوفانتی
12:30 - 13 فاطمه شیرمحمّدزاده ملکی Binary modal companions for subintuitionistic logics

عصر روز دوم:

روز ساعت سخنران عنوان سخنرانی

عصر چهارشنبه

۱۸ دی ۱۳۹۸

ریاست جلسه

مرتضیٰ منیری
14:30 - 15:30 امیرحسین اکبرطباطبایی Stones for Bread: A Classical Reading of Intuitionism
15:30 - 16 راحله جلالی On the existence of decent proof systems
16 - 16:30 پذیرایی
16:30 - 17 اختتامیه: گزارشی از برنامه‌های روز جهانیِ منطق (فرزاد دیده‌ور)