دومین بزرگ‌داشت روز جهانی منطق (سال ۱۳۹۸) سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸  ساعت ۱۴-۱۸ در دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهار، سالن میرحسنی، با سخنرانی‌های زیر برگزار می‌شود:
 
  • لطف الله نبوی (دانشگاه تربیت مدرس)، گودل و قرائت برگی از دفتر وی
  • سید محمد باقری (دانشگاه تربیت مدرس)، Compactness for infinitary propositional logics.
  • محمد گلشنی (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی)، Godel's constructible universe and its extensios.
  • امیرحسین اکبرطباطبایی (دانشگاه اوترخت)، Intuitionistic implications: on the logics of spacetime.
ورود برای عموم آزاد است.
 
نخستین بزرگ‌داشتِ روزِ جهانیِ منطق، در دانشکده‌ی ریاضیِ دانشگاه صنعتیِ امیرکبیر برگزار شد: http://logic.aut.ac.ir