انجمن منطق ایران برگزار می‌کند
سومین بزرگ‌داشت روز جهانی منطق (سال ۱۳۹۹) پنج‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹  ساعت ۱۰-۱۶ و به میزبانیِ مَجازیِ دانشگاه امیرکبیر، با سخنرانی‌های زیر برگزار می‌شود:

  • Zeynab Ayatollahi: Nonmonotonic Reasoning: Default Logic, Defeasible Logic
  • Neil Barton: Indeterminateness and The Universe of Sets
  • Iskander Kalimullin: Computable Algebras
  • Piergiorgio Odifreddi: Twelve Portraits of Infinity
  • Saeed Salehi: A Common Trick of Gödel and Tarski
  • MohammadSaleh Zarepour: Medieval Muslim Philosophers on Future Contingent Propositions and God's Knowledge of Them
پیوند ورود به همایش مَجازی:
 
2021
 
 

نسخه‌ی با کیفیت پوسترِ همایش را از پیوند مقابل بردارید: