نگاهی معناشناسانه به برخی منطق‌های غیرکلاسیک

 

سعید صالحی پورمهر

دانشگاه تبریز

 

  چکیده.

یکی از شناخته‌شده‌ترین منطق‌های غیرکلاسیک منطق شهودی است؛ با اینکه اساس این منطق بر پایه‌های فلسفی استوار است، معناشناسی کریپکی [Kripke] یک جانِ ریاضی‌گونه‌ای به این منطق می‌بخشد. تا جاییکه می‌توان گفت که منطق شهودی (صوری‌سازی شده توسط هیتینگ [Heyting] شاگرد براور [Brouwer] که پدر منطق شهودی هست) همان منطق قابهای کریپکی (بازتابی و تراگذاری) می‌باشد. معناشناسی‌های دیگری نیز برای این منطق و منطق‌های (مصطلح به) میانی (بین شهودی و کلاسیک) معرفی یا پیشنهاد شده‌اند. در این سخنرانی به برخی از این معناشناسی‌ها و منطق‌های مرتبط نگاهی انداخته و نتایج قدیمی و جدیدی را در این‌باره مرور خواهیم نمود. این سخنرانی بر اساس مقالات منتشر شده زیر است:

[1] SALEHI, SAEED (2021); From Intuitionism to Many-Valued Logics through Kripke Models, in: Mojtahedi, M. & Rahman, Sh. & Zarepour, M.S. (eds.) Mathematics, Logic, and their Philosophies: Essays in Honour of Mohammad Ardeshir, Logic, Epistemology, and the Unity of Science 49. Springer, pp. 339–348.
[2] SAFARI, PARVIN & SALEHI, SAEED (2018); Kripke Semantics for Fuzzy Logics, Soft Computing 22(3):839–844.

[3] پروین صفری و سعید صالحی پورمهر (1398)؛ ارزش ها و رابط ها در برخی منطق‌های غیر کلاسیک، پژوهشهاي نوین در ریاضی، جلد 5 شماره 19 صفحات 36–31. (2019)

 

 دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۶

سخنرانیِ برخط (آنلاین) از طریق  پیوند زیر و انتخاب گزینه‌ی میهمان در دسترس است:

https://www.skyroom.online/ch/ial/monthly

فایل pdf همین اطّلاعیّه: