نوع جلسه: جلسه عادی هيات مديره انجمن (مجازی)
روز و تاريخ برگزاری: دوشنبه 4 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 16 تا 18
اسامی حاضران و غائبان
حاضران: صالحی، دقيقی، قاری، دارابی، لاجوردی، باستين و مجتهدی (بازرس: آميخته)
غايبان: فلاحی و پورمهديان

دستورات جلسه

1- بررسی طرح کميته آموزش انجمن (پیشنهاد‌دهنده: آميخته)
2- تعيين نهايی حق عضويت پيوسته و شرایط شرکت در انتخابات (پیشنهاد‌دهنده: باستين)
3- تعيين سخنران برای 3 سخنرانی ماهيانه 6ماهه دوم (پیشنهاد‌دهنده: باستين)
4- بررسی پيشنهاد کميته جایزه ساليانه منطق در مورد نحوه و شرایط اعطای جایزه (پیشنهاد‌دهنده: لاجوردی)

مصوبات

حق عضويت اعضای پيوسته ثابت باقی ماند (150هزار تومان در هر سال شمسی) و بحث تصميم‌گيری در مورد شرایط شرکت در انتخابات به اولین جلسه زمستان موکول شد.
با توجه به مخالفت دکترها لاجوردی، صالحی و مجتهدی، طرح کميته آموزش با اصلاحاتی در دو جلسه آينده مطرح می‌شود.
موارد 3 و 4 دستورجلسه به جلسه بعد موکول شد.