نوع جلسه: جلسه عادی هيات مديره انجمن (مجازی)
روز و تاريخ برگزاری: دوشنبه 14 تیر 1400
ساعت برگزاری: 16 تا 18
اسامی حاضران و غائبان
حاضران: فلاحی، پورمهديان، صالحی، دقيقی، قاری، دارابی، لاجوردی و باستين
غايبان: مجتهدی، (بازرس: آميخته)

دستورات جلسه
1- بررسی طرح کميته آموزش انجمن (پیشنهاد‌دهنده: آميخته)
2- تعيين ميزان حق عضويت ساليانه و روش‌های اخذ (پیشنهاد‌دهنده: فلاحی)
3- يادآوری در خصوص پيشنهاد 3 سخنران ماهيانه (پیشنهاد‌دهنده: باستين)

مصوبات
1- ايجاد بخش بیلان مالی در سايت انجمن منطق ايران (اجرا: دکتر مجتهدی)
2- حق عضويت وابسته و دانشجويی ثابت ماند و تصميم در مورد اعضای پيوسته به جلسه بعد موکول شد.
3- با تهيه ليست اعضای هيات علمی مرتبط، با ايشان تماس برقرار شده و درخواست کمک شود. شماره حسابی به نام رئيس و خزانه‌دار در سايت انجمن برای کمک‌های خيريه درج شود.