نوع جلسه: جلسه عادی هيات مديره انجمن (مجازی)
روز و تاريخ برگزاری: دوشنبه 8 شهريور 1400
ساعت برگزاری: 16 تا 18
اسامی حاضران و غائبان
حاضران: صالحی، دقيقی، قاری، دارابی، لاجوردی، باستين و مجتهدی (بازرس: آميخته)
غايبان: فلاحی و پورمهديان

دستورات جلسه
1- تعيين سخنران برای 3 سخنرانی ماهيانه مهر، آبان و آذر (پیشنهاد‌دهنده: باستين)
2- پيشنهاد برگزاری جلسات نقد کتاب در انجمن منطق ايران (پیشنهاد‌دهنده: دارابی)
3- بررسی پيشنهاد کميته جایزه ساليانه منطق در مورد نحوه و شرایط اعطای جایزه (پیشنهاد‌دهنده: لاجوردی)

مصوبات
1- برنامه سخنرانی‌های ماهيانه 6ماهه دوم 1400:
26 مهر 1400: آقای دکتر سياوش شهشهانی
24 آبان 1400: خانم دکتر زهرا غفوری
29 آذر 1400: آقای دکتر حميد علايی‌نژاد
2- کليات برگزاری جلسات نقد کتاب تصويب شد. قرار بر آن شد که آقای دکتر دارابی پيشنهاد اجرايی را در جلسه بعد ارايه دهند.
3- پيشنهادات زير در مورد جایزه ساليانه مصوب شد:
الف) جایزه در دو حوزه‌ی جداگانه اعطا منطقِ ریاضی و منطقِ فلسفی به صورت يکسال در ميان اهدا می‌شود (يک سال به منطق رياضی براساس سوابق دو سال منتهی به آن و يک سال به منطق فلسفی براساس سوابق دو سال منتهی به آن).
ب) اگر در يک سال هیچ مقاله‌ای معیارهای کميته اهدای جايزه را برآورده نکرد، جایزه اهدا نمی‌شود.
پ) جایزه به مقاله داده می‌شود، نه به کتاب یا پایان‌نامه، و نه به دستاوردهای شخص به‌طورِ کلّی (مقاله باید در مجله‌‌ای منتشر شده باشد؛ در مقاله‌ی منتشرشده، نشانیِ نویسنده‌ای که جایزه می‌گیرد باید نشانی‌ای در ایران باشد؛ مقاله می‌تواند به فارسی یا انگلیسی باشد)
ت) برندگان هر ساله در سایت (و در خبرنامه، به فرضِ وجود) و در همایشِ سالانه معرفی می‌شوند و از آنان خواسته می‌شود مقاله‌شان را به قلمِ خودشان معرفی کنند.
ث) برنده جایزه‌ای نقدی دریافت می‌کند.
ج) کسی بیش از یک بار نمی‌تواند برنده شود.
چ) در زمانِ برنده‌شدن، برنده نمی‌تواند عضوِ فعلی یا سابقِ هیأتِ مدیره باشد.
خ) شرطِ لازم برای برنده‌شدنْ این است که نباید از زمانِ اخذِ آخرين مدرک تحصيلی نويسنده بیش از ده سال گذشته باشد.
د) کميته اهدای جایزه هر سال توسط هيات مديره وقت تعيين می‌شود (حداقل 5 نفر).
ذ) کميته اهدای جایزه از افراد خارج از کميته و هيات مديره تعدادی افراد را به عنوان معتمد انتخاب می‌کند. مقالات از طريق اين افراد (با اخذ تاييد از نويسندگان) به کميته اهدای جایزه ارايه می‌شود. معيارهای بررسی توسط کميته اهدای جایزه وقت تعيين می‌شود (حتماً بايد معيار تصميم‌گيری در مورد مقالات دارای چند نويسنده توسط کميته مشخص شود).
4- جايزه منطق سال 1400 به منطق فلسفی اهدا خواهد شد.