نوع جلسه: جلسه عادی هيات مديره انجمن (مجازی)
روز و تاريخ برگزاری: دوشنبه 27 بهمن 1399
ساعت برگزاری: 18 تا 19
اسامی حاضران و غائبان
حاضران: فلاحی، مجتهدی، صالحی، دقيقی، لاجوردی، دارابی، پورمهديان، قاری و باستين (بازرس: آميخته)
غائبان: -

دستورات جلسه
1- آخرين هماهنگی‌ها و تصميمات در مورد همايش ساليانه (ارايه‌دهنده: لاجوردی و مجتهدی)
2- استماع گزارش پيگيری انتشار گزارش از انجمن در روزنامه عمومی (ارايه‌دهنده: باستين)
3- تصميم‌گيری در مورد عضويت در انجمن (پيشنهاددهنده: لاجوردی)
4- ادامه بحث در مورد يک بند از سند راهبردی 5ساله؛ "وظايف نظارتی انجمن" (پيشنهاددهنده: باستين)

مصوبات
1- جلسات مثل گذشته ساعت 4 برگزار خواهد شد.
2- در مورد افتتاحيه بحث و مقرر شد دکتر فلاحی مسئول افتتاحيه باشند. همايش بدون تشريفات ابتدايی (سرود و پخش قرآن و ...) انجام خواهد شد. باستين در مورد عضويت در افتتاحيه صحبت کند.
3- مقرر شد که یک نفر مسئول فنی از طرف دانشگاه تربیت مدرس به طور مداوم مشکلات را پيگيری کنند. هماهنگی با دکتر حسينی خواهد بود.
5- راه‌اندازی بخشی در سايت برای نظارت بر محتوای تخصصی منطقی به تصويب رسيد.
6- پیشنهاد "بررسی تمام مقالات و کتب تخصصی حوزه منطق به عنوان وظیفه انجمن" تصويب شد. همه مرورها دعوتی هستند و جوابیه پذيرفته نمی شود. مقالات از پاییز 99 و کتب از تابستان 99 مشمول بررسی خواهند بود.