نوع جلسه: جلسه عادی هيات مديره انجمن (مجازی)
روز و تاريخ برگزاری: دوشنبه 3 آذر 1399
ساعت برگزاری: 16 تا 17
اسامی حاضران و غائبان
حاضران: فلاحی، مجتهدی، صالحی، دقيقی، قاری، لاجوردی، پورمهديان و باستين (بازرس: آميخته)
غائبان: دارابی

دستورات جلسه
1- استماع گزارش از پيشنهاد به آقای دکتر اکبرطباطبايی برای مکتوب‌کردن پروپوزال و شرکت در يک جلسه انجمن برای بحث و پذيرش مسئوليت برگزاری مدرسه (ارايه‌دهنده: مجتهدی)
2- استماع گزارش از صحبت با انجمن دانشجويی تربیت مدرس برای ميزبانی بستر نرم‌افزاری سخنرانی‌های ماهيانه (ارايه‌دهنده: باستين)
3- تصميم‌گيری در مورد گنجاندن ويژه‌برنامه رونمايی از کتاب اشپرينگر در مورد دکتر اردشير در همايش ساليانه امسال (پيشنهاددهنده: لاجوردی)
4- نهايی‌کردن ليست افراد برای سخنرانی ماهيانه تا آخر 1400 (پيشنهاددهنده: فلاحی)

گزارشات
1- آقای دکتر مجتهدی بنا بر ملاحظاتی با دکتر اکبرطباطبايی صحبت نکرده بودند و برنامه برای برگزاری حين همايش منتفی شد.
2- با صحبت با دکتر حسينی مقرر شد که سخنرانی‌های ماهيانه بر بستر دانشگاه تربیت مدرس برگزار شود و در آگهی درج شود "به ميزبانی انجمن علمی فلسفه دانشگاه تربيت مدرس"

مصوبات
1- مصوب شد که آقای دکتر پورمهديان با دکتر اکبرطباطبايی برای برنامه‌ريزی يک مدرسه در ارديبهشت 99 صحبت کنند و برای دو جلسه بعد با ارايه پروپوزال و برنامه، تصميم‌گيری شود.
2- با برگزاری ويژه‌برنامه رونمايی از کتاب اشپرينگر در مورد دکتر اردشير در همايش ساليانه امسال موافقت شد؛ با برگزاری محمد صالح زارع‌پور
3- برنامه سخنرانی ماهيانه (سبزها يا سخنران ندارند يا از نظر زمان قطعی نيستند)
آذر 1399: دکتر رضا اکبری؛
دی 1399: دکتر علیرضا دارابی؛
فروردين 1400: دکتر مرتضی منيری؛
ارديبهشت 1400: خانم دکتر توانا؛
خرداد 1400: دکتر مهدی عظيمی؛
تير 1400: دکتر علیرضا مفيدی؛
مرداد 1400: دکتر خانکی؛
شهريور 1400: دکتر خانی؛
مهر 1400:
آبان 1400:
آذر 1400:
دی 1400:
بهمن 1400: دکتر داوود حيدری؛