نوع جلسه: جلسه عادی هيات مديره انجمن (مجازی)
روز و تاريخ برگزاری: دوشنبه 12 آبان 1399
ساعت برگزاری: 16 تا 17:30
اسامی حاضران و غائبان
حاضران: فلاحی، مجتهدی، صالحی، دقيقی، قاری، لاجوردی، دارابی و باستين (بازرس: آميخته)
غائبان: پورمهديان

دستورات جلسه
1- استماع گزارش از وضعيت مقالات کنفرانس (ارايه‌دهنده: دکتر لاجوردی)
2- استماع گزارش از پيگيری برگزاری مدرسه منطق (ارايه‌دهنده: دکتر مجتهدی)
3- استماع گزارش از پيگيری برگزاری کنفرانس ساليانه در بستر نرم‌افزاری دانشگاه تربيت مدرس (ارايه‌دهنده: دکتر دقيقی)
4- بررسی افراد پيشنهادی هر عضو برای سخنرانی‌های ماهيانه و تدوين برنامه سخنرانی‌ها (پيشنهاددهنده: دکتر فلاحی)
5- بررسی پيشنهادات افراد برای تدوين برنامه اجرايی ساليانه و سند راهبردی 5ساله (پيشنهاددهنده: دکتر باستين)
6- بررسی مشکل حضور مدعوين خارجی در کنفرانس ساليانه انجمن (پيشنهاددهنده: دکتر دقيقی)

گزارشات
1- تا اين لحظه 3 مقاله برای کنفرانس دريافت شده است.
2- نامه درخواست استفاده از بستر نرم‌افزاری برای کنفرانس ساليانه برای دانشگاه تربیت مدرس ارسال شد.
مصوبات
1- پيشنهاد به آقای دکتر اکبرطباطبايی برای مکتوب کردن پروپوزال و شرکت در يک جلسه انجمن برای بحث و پذيرش مسئوليت برگزاری مدرسه (پيگيری: دکتر مجتهدی)
2- صحبت با انجمن دانشجويی تربیت مدرس برای ميزبانی بستر نرم‌افزاری سخنرانی‌های ماهيانه (پيگيری: دکتر باستين)
3- پيشنهادات برای سخنرانی ماهيانه تا آخر شهريور 1400
دکتر یوسف‌ثانی (پذيرفته نشد)؛ دکتر باقری (بررسی موضوع ارايه توسط دکتر دقيقی)؛ دکتر دارابی (پذيرفته شد)؛ دکتر حجتی (بررسی موضوع ارايه توسط دکتر دارابی)؛ دکتر داوود حيدری (پذيرفته شد)؛ دکتر فياضی (پذيرفته نشد)؛ دکتر علیرضا مفيدی (پذيرفته شد)؛ دکتر خانی (پذيرفته شد)؛ دکتر آقايی (پذيرفته نشد)؛ دکتر عظيمی (پذيرفته شد؛ رزرو)؛ دکتر داود حسينی (پذيرفته نشد)؛ دکتر منيری (پذيرفته شد)؛ دکتر خانکی (پذيرفته شد)
4- موارد پذيرفته برای درج در سند راهبردی 5ساله
الف) همکاری با فرهنگستان در مورد واژه‌گزينی فعلاً منتفی شد.
ب) امکان ايجاد شعب استانی
پ) انتشار خبرنامه (پيشنهاد عملياتی برای جلسه بعد)
5- اطلاع‌رسانی برای همه مدعوين خارجی انجام شود تا در جريان مشکلات احتمالی با وزارت خزانه‌داری آمريکا باشند.
6- پيشنهاد در مورد گنجاندن ويژه‌برنامه رونمايی از کتاب اشپرينگر در مورد دکتر اردشير در همايش ساليانه امسال که قرار شد در ابتدای جلسه بعد تصميم‌گيری شود.