نوع جلسه: جلسه عادی هيات مديره انجمن (مجازی)
روز و تاريخ برگزاری: دوشنبه 28 مهر 1399
ساعت برگزاری: 16 تا 18
اسامی حاضران و غائبان
حاضران: فلاحی، مجتهدی، صالحی، دقيقی، قاری، لاجوردی، دارابی و باستين
غائبان: پورمهديان (بازرس: آميخته)

دستورات جلسه
1- بررسی و پيگيری موارد مربوط به همايش ساليانه (پيشنهاددهنده: دکتر فلاحی)
2- پيگيری برنامه سخنرانی‌های ماهيانه (پيشنهاددهنده: دکتر فلاحی)
3- ارايه گزارش شرکت در جلسه هيات رسيدگی به تخلفات کميسيون انجمن‌های علمی (پيشنهاددهنده: دکتر فلاحی)
4- بررسی فرم ارزيابی ساليانه عملکرد انجمن‌ها برای شناخت محدوده اختيارات انجمن‌های علمی و تدوين برنامه ساليانه و سند راهبردی 5ساله (پيشنهاددهنده: دکتر باستين)
الف) لزوم وجود دبیرخانه و روابط عمومی؛ ب) امکان ايجاد شعب استانی؛ پ) لزوم وجود چارت سازمانی و شرح وظايف؛ ت) لزوم تدوين سند راهبردی 5ساله مصوب مجمع عمومی؛ ث) لزوم تدوين برنامه اجرايی ساليانه؛ ج) لزوم ساماندهی وضعيت قانونی و مالياتی؛ چ) امکان ايجاد شاخه‌های استانی و دانشجويی؛ ح) لزوم تشکيل کميته‌های تخصصی داخل هيات مديره؛ خ) امکان راه‌اندازی و حمايت از نشريات؛ د) امکان چاپ کتاب و گاهنامه و خبرنامه و ...؛ ذ) امکان برگزاری مسابقات علمی؛ ر) امکان عقد تفاهم‌نامه با فرهنگستان زبان؛ ز) امکان برگزاری همايش، سمينار، کنفرانس و کنگره؛ ژ) امکان اعطای جوایز علمی؛ س) امکان برگزاری بزرگداشت؛ ش) امکان تدوين استاندارد؛ ص) امکان انجام ارزيابی‌های علمی در حوزه تخصصی؛ ض) امکان ارايه مشاوره به نهادهای سیاستگذار، تصمیم‌گیر و آموزشی (مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، نهادهای تخصصی و ...)، مانند تنظیم، بررسی، نقد یا اصلاح طرح‌ها، لوایح، قوانین و مقررات؛ ط) امکان تشکيل کرسی‌های نظريه‌پردازی؛ ظ) امکان صدور گواهی‌نامه‌های تخصصی؛ ع) امکان برگزاری سخنرانی، کارگاه، گردهمايی و بازديد علمی؛ غ) امکان تعريف پروژه‌های تحقيقاتی و ارزيابی و ممیزی پروژه‌ها؛ ف) امکان همکاری با سازمان‌ها و نهادها؛ ق) امکان فعاليت‌های خلاقانه و جديد

مصوبات
1- همايش ساليانه براساس تصميم و به اتفاق آرا به صورت وبينار و آنلاين برگزار می‌شود. قرار بر آن شد که با هماهنگی دکتر حسينی از بستر نرم‌افزاری دانشگاه تربيت مدرس استفاده شود (پيگيری: دکتر دقيقی).
2- در مورد پيشنهاد دکتر اکبرطباطبايی مبنی بر برگزاری مدرسه منطق مصوب شد که با ايشان برای جزئيات زمانی و موضوعی صحبت و سپس تصميم‌گيری شود (پيگيری: دکتر مجتهدی)
3- مصوب شد که ايميل دريافت مقالات همايش در اختيار دکتر لاجوردی قرار گيرد.
4- برای جلسه بعدی (دوشنبه 12 آبان) افراد ليست سخنرانان ماهيانه مد نظر خود را مطرح کنند. جلسه سخنرانی ماهيانه آبان ماه در آخرين دوشنبه ماه (26 آبان) توسط دکتر باستين ارايه شود.
5- برای جلسه بعدی افراد پيشنهادات اجرايی خود را در خصوص سند راهبردی ارايه کنند تا بحث شود.