نوع جلسه: جلسه فوق‌العاده هيات مديره انجمن (مجازی)
روز و تاريخ برگزاری: چهارشنبه 19 شهريور 1399
ساعت برگزاری: 16 تا 17
اسامی حاضران و غائبان
حاضران: فلاحی، پورمهديان، صالحی، دقيقی، قاری، لاجوردی، دارابی و باستين (بازرس: آميخته)
غائبان: مجتهدی

دستورات جلسه
1- بررسی دعوت‌نامه هيات رسيدگی به تخلفات کميسيون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوری (پيشنهاددهنده: دکتر فلاحی)

مصوبات
1- با توجه به لزوم ساماندهی وضعيت اداری و حقوقی انجمن، تشکيل دبیرخانه دائمی انجمن به اتفاق آرا تصويب شد.
2- دکتر باستين به عنوان مسئول دبیرخانه و دبیر انجمن انتخاب شد.
3- با استماع گزارش دکتر آميخته در مورد اقدامات صورت‌گرفته در مورد ثبت قانونی اعضای جديد انجمن در ثبت شرکت‌ها، مقرر شد که ايشان ثبت اينترنتی را در روز 20 شهريور انجام داده و در روز 22 شهريور حضوراً پيگيری نمايند (اجراکننده: دکتر آميخته).
4- مقرر شد که دکتر فلاحی و دکتر باستين در جلسه هيات رسيدگی به تخلفات کميسيون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوری در تاريخ 23 شهريور شرکت نمايند (اجراکننده: دکتر فلاحی و دکتر باستين).