انتخابات دومین هیئت‌مدیره انجمن منطق ایران در روز چهارشنبه اول آبان ماه ۱۳۹۲ با حضور نزدیک 50 نفر از اعضا در محل موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.

طی این انتخابات 7 نفر از اعضای هیئت‌مدیره به همراه بازرس انجمن به ترتیب زیر انتخاب شدند:

اعضای هیات مدیره:

1.  ضیاء موحد

2.  محمد اردشیر

3.  نصر اللّه موسویان

4.  داوود حسینی

5.  لطف اللّه نبوی

6.  شهرام محسنی‌پور

7.  هومن‌محمد قربانیان

اعضای علی‌البدل

1.  اسداللّه فلاحی

2.  مجید علیزاده

بازرس

1.  مهرناز جم

بازرس علی‌البدل

1.  ملیحه یادگاری