دانشگاه صنعتی اراک با همکاری پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM) و انجمن منطق ایران، همایش"منطق ریاضی و کاربردهای آن" را در تاریخ 13 شهریور 1398 در دانشگاه صنعتی اراک برگزار می‌کند.

سخنرانان:

 سید محمد باقری (دانشگاه تربیت مدرس) - محسن خانی (دانشگاه صنعتی اصفهان)- سعید صالحی پورمهر (دانشگاه تبریز)- مقداد قاری (دانشگاه اصفهان)- مجتبی مجتهدی (دانشگاه تهران)- مرتضی منیری (دانشگاه شهید بهشتی)

نحوه ثبت نام و اطلاعات تکمیلی در وب‌سایت همایش:

  http://logic.arakut.ac.ir/