گزارش مجمع عمومی براساس ماده 10 اساسنامه های انجمن های علمی، مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می شود و با حضور یا رای کتبی نصف به علاوه یک کل اعضا پیوسته انجمن رسمیت پیدا می کند و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر می شود. ..............

 برای دریافت فایل خبر نامه از لینک زیر استفاده کنید


 

خبر نامه شماره  4 pdf icon small