« انجمن علمی منطق ایران » نهادي است غیر دولتی که به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاي علمی پژوهشگران عرصه منطق و دانشهاي وابسته و توسعه کیفی نیروهاي متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینههاي منطق قدیم و جدید، صوري و غیرصوري، متدلوژي علوم و روش شناسی فعالیت می کند و هدف اصلی این انجمن علمی ، فراهم آوردن زمینه هاي لازم در ایجاد ارتباط بین دانشجویان، فارغ التحصیلان ، محققان و اعضا هیئت علمی دانشگاهها در راستاي و ترویج و پیشرفت علم منطق وترویج تفکر انتقادي و احیاي تفکر ایرانی اسلامی در میان جامعه علمی کشور است. در طول سالیان متمادي اساتید محترم این علم و دانش پژوهان تحقیقات و پژوهش هاي مختلفی را در این حوزه صورت داده اند که حاصل آن به صورت پایان نامه ها ، مقالات و کتب درسی در مجامع علمی کشور ارائه شده است . لذا جهت انسجام بیشتر و هدفمند کردن تحقیقات و پژوهشهاي در راستاي اهداف مشترك تعدادي از اساتید محترم دانشگاهها گرد هم آمدند و انجمن علمی منطق ایران را به پایه گذاري کردند ..............

 برای دریافت فایل خبر نامه از لینک زیر استفاده کنید


 

خبر نامه شماره ۱ pdf icon small