در این شماره گفتکویی با رئیس انجمن منطق ایران آقای دکتر ضیاء موحد را خواهید خواند و در ادامه آن مقاله ای به قلم بهرام اسدیان با عنوان درباره موضوع و همچنین مطلبی از محمد صالح زارع پور درمورد نتایج فلسفی یک قضیه منطقی ................
برای دریافت خبرنامه شماره 2 از لینک زیر استفاده کنید

خبر نامه شماره 2 pdf icon small