فاطمه‌سادات نبوی

دانشگاه قم

چکیده. در این ارائه در ابتدا پارادوکس تخلف از وظیفه تبیین می‌شود که فرمال‌سازی آن رابطه تنگاتنگی با نمادین‌سازی الزامات مشروط دارد. سپس مطلوبیت‌های یک نمادین‌سازی، از منظر مواجهه با این پارادوکس بیان می‌شود.

در ادامه با اشاره به شرط ماهیتی تعریف عملگر الزام و رابطه نزدیک این مفهوم با حیطه عمل فرد و شکاف بین این مفهوم با آنچه آن را واجبات اولیه می‌خوانیم، به بیان نمونه هایی از تفکیک این دو مفهوم در پیشینه منطق تکلیف، با هدف تبیین مطلوب پارادوکس تخلف از وظیفه و یا تبیین سازگار تعارضات تکلیفی می‌پردازیم.

در ادامه پس از بیان این تفکیک در اصول فقه و ارائه یک چارچوب منطقی برای آن، شیوه بیان نمادین خود برای الزامات مشروط در این چارچوب را بیان می‌کنیم و انتظارات خود برای فرمال‌سازی واجبات مشروط را در این چارچوب می‌آزماییم.