درة‌السادات دستغیب، هادی فراهانی

‫گروه‬ ‫علوم‬ ‫کامپیوتر‪،‬‬ ‫دانشکدۀ‬ ‫علوم‬ ‫ریاضی‪،‬‬ ‫دانشگاه‬ ‫شهیدبهشتی

چکیده. ‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫مقاله‬ ‫ما‬ ‫یک‬ ‫توسیع‬ ‫شناختی‬ ‫از‬ ‫منطق‬ ‫فازی‬ ‫وکاشیویچ‬ ‫با‬ ‫کمک‬ ‫عملگر‬ ‫باور‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫یک‬ ‫روش‬ ‫معناشناسی‬ ‫برمبنای‬ ‫ساختار‬ ‫کریپکی‬ ‫ارائه‬ ‫می‬ ‫کنیم‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫هم‬ ‫ارزش‬ ‫گزاره‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫ارزش‬ ‫رابطه‬ ‫های‬ ‫تمییز‬ ‫ناپذیری‬ ‫مقدار‬ ‫فازی‬ ‫می‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫در‬ ‫ادامه‬ ‫با‬ ‫اضافه‬ ‫کردن‬ ‫اصولی‬ ‫شناختی‪،‬‬ ‫تعدادی‬ ‫دستگاه‬ ‫استنتاجی‬ ‫معرفی‬ ‫می‬ ‫کنیم‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫نهایت‬ ‫صحت‬ ‫و‬ ‫تمامیت‬ ‫دستگاه‬ ‫های‬ ‫استنتاجی‬ ‫موردنظر‬ ‫را‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫ساختارهای‬ ‫کریپکی‬ ‫مناسب‬ ‫اثبات‬ ‫می‬ ‫کنیم‪.‬‬