محمد گلشنی

در این سخنرانی به طبقه‌بندی اعداد حقیقی معرفی شده توسط Mahler پرداخته و به کمک آن نتایجی هم در نظریه مجموعه‌ها و هم در نظریه تقریب‌های دیوفانتی به‌دست می‌آوریم. نتایج اخیر بر اساس کار مشترک با Will Brian می‌باشد.