در هيات مديره پنجم، برای اولين بار و برای تقسیم وظایف و تشويق مشارکت همه اعضای جامعه منطق، کميته‌های اجرايی با ترکيب زير تشکيل شده است. از همه علاقمندان دعوت می‌شود با عضويت در انجمن ما را در پيشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی و اجرای برنامه‌های متنوع در قالب انجمن منطق ایران ياری کنند.

عضويت در کميته‌ها برای همه اعضای پيوسته و وابسته ممکن است.

کمیته اداری
مسئول: فاطمه‌سادات نبوی
اعضا: سید احمد میرصانعی و حامد باستین

کمیته مالی و حقوقی
مسئول: حامد باستین
اعضا: فاطمه‌سادات نبوی و هومن محمدقربانيان

کمیته همایش
مسئول: علیرضا دارابی
اعضا: حامد باستين و سید احمد میرصانعی

کمیته آموزش
مسئول: فرزاد دیده‌ور
اعضا: فاطمه‌سادات نبوی و سید احمد میرصانعی

کمیته پژوهش
مسئول: هومن‌ محمّدقربانیان
اعضا: علیرضا دارابی و فرزاد دیده‌ور

کمیته امور بین‌الملل
مسئول: مجتبی مجتهدی