کمیته اداری
مسئول: فاطمه‌سادات نبوی
اعضا: احمد میرصانعی و حامد باستین

کمیته همایش
مسئول: علیرضا دارابی
اعضا: مجتبیٰ مجتهدی و احمد میرصانعی

کمیته رویدادها
مسئول: فرزاد دیده‌ور
اعضا: علیرضا دارابی و هومن‌محمّد قربانیان

کمیته پژوهش
مسئول: هومن‌محمّد قربانیان
اعضا: مجتبیٰ مجتهدی و فرزاد دیده‌ور

کمیته مالی و حقوقی
مسئول: حامد باستین
اعضا: فاطمه‌سادات نبوی و مجتبیٰ مجتهدی