فهرست کاندیداهایی که تا کنون اعلام کاندیداتوری کرده‌اند در ادامه می‌آید:

  عامر آمیخته   

  حامد باستین   

  علیرضا دارابی   

  فرزاد دیده‌ور    

  عبدالله عابدی‌فر    

  مهدی عظیمی   

  حامد قدیری    

 هومن‌محمد قربانیان  

  مجتبیٰ مجتهدی    

  سید احمد میرصانعی

  فاطمه‌سادات نبوی