فهرست درآمدها و هزینه‌های انجمن به همراه موجودی حال حاضر انجمن منطق ایران را در پیوند پایین ببینید:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D2puf896T9Fan2pTApcvKZO5r7VN_WrLVIs9hqhOKQg/edit?usp=sharing

دستمزد اعضای هیأت مدیره و کمیته‌های علمی و اجرایی همایش‌ها: صِفر.