ترکيب اعضای هيات مديره پنجم به شرح زير است:

- حامد باستين (رئيس)

- فاطمه سادات نبوی (نايب رئيس)

- هومن محمد قربانيان (خزانه‌دار)

- مجتبی مجتهدی (عضو اصلی)

- علیرضا دارابی (عضو اصلی)

- فرزاد ديده‌ور (عضو علی‌البدل)

- سید احمد میرصانعی (بازرس)

 

توضيح: آقایان مهدی عظيمی (عضو اصلی هيات مديره) و حامد قديری (بازرس اصلی) از عضويت در هيات مديره کناره‌گيری کردند.