مدرسه-بهار-۱۴۰۰

عنوان تاریخ ویرایش
نخستین مدرسه‌ی بهاری‌ انجمن منطق ایران 18 ارديبهشت 1400
Functional Interpretations 11 ارديبهشت 1400
Formal Theories of Truth 10 ارديبهشت 1400
Forcing Method 10 ارديبهشت 1400
Duality theory 10 ارديبهشت 1400