مدل و معنا

نگاهی به سیر پیشرفت نظریه مدلها از گذشته تا کنون

 

علیرضا مفیدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و آی پی ام

چکیده:

مطالعه جنبه های معنایی در منطق ها همواره از زمینه های اصلی مطالعات علم منطق بوده است. در این سخنرانی قصد بر این است تا به جنبه های معنایی و نظریه مدلی منطق توجه شده به معرفی پیشرفتها و نتایج اصلی از گذشته تا به امروز بپردازیم و نیز در مورد پیشرفتهای اخیر در این حیطه بحث نماییم. در این راستا نگاهی به جنبه هایی از نظریه مدلها از قبیل نظریه های ْپایداری کلاسیک و نوین, گسترشهای منطق های مرتبه اول و انواع معناشناشی خواهیم داشت. همچنین در مورد کاربردهای این موضوعات در ریاضیات, علوم کامپیوتر و منطق و نیز برخی مسائل باز امروزه به بحث خواهیم پرداخت.

مکان:  تهران،خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه،دانشگاه امیرکبیر،

دانشکدۀ ریاضیات و علوم کامپیوتر، طبقه سوم، اتاق 304

 

زمان: چهارشنبه،26 آبان 1395،ساعت 4بعدازظهر